Cars & Caviar | algemene voorwaarden en vrijwaring l’Avventure Monza F1 2018

definities :
l’Avventure Monza F1, 30 aug t/m 04 sept 2018, de rally
Cars & Caviar, de organisator
Equipe, de auto en 2 inzittenden (driver en navigator)

1               Overmacht

Onvoorziene omstandigheden, waardoor Cars & Caviar een evenement, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan verrichten, zullen door Cars & Caviar als overmacht gelden.

Onder onvoorziene omstandigheden wordt door Cars & Caviar mede verstaan: mobilisatie, oorlog, molest, werkstaking, beperkende- en of verbiedende overheidsmaatregelen, natuurrampen en nationale rouwdag.

2               Annulering

Wanneer een equipe ná inschrijving zijn deelname aan l’Avventure Monza F1 2018 wil annuleren, worden hiervoor kosten in rekening gebracht:

tot 3 maanden voor het evenement:  25%         van de totale kosten
tot 2 maanden voor het evenement:  50%         van de totale kosten
tot 1 maand voor het evenement:       75%         van de totale kosten
tot 2 weken voor het evenement:       100%      van de totale kosten

Cars & Caviar adviseert de deelnemers een annuleringsverzekering af te sluiten!

3               Inschrijving en betaling l’Avventure Monza F1 - 30 aug t/m 04 sept 2018
Het inschrijfgeld à € 5.500,- dient vóór X augustus 2018 overgemaakt te zijn op:

rekeningnummer: NL83 INGB 0688 7257 83, t.n.v. B.P.M. Weghorst te Borne, o.v.v. l’Avventure Monza F1 2018.
De inschrijving is definitief na aanbetaling van 40% van het volledige bedrag en ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier. (zie bijlage ‘punt 3’ voor dekking en verantwoording van de inschrijving)

4               Vrijwaring
Deelnemers dienen de vrijwaring ondertekend in te leveren voor of ten laatste tijdens de eerste briefing voorafgaande aan de 1e start bij de organisatoren van Cars & Caviar.

Wij, de equipe, de ondergetekenden, verklaren dat:

 • inzittenden én auto waarmee zij deelnemen aan de rally adequaat verzekerd zijn
 • alle bestuurders in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
 • zij bekend zijn met de ter plaatse geldende regels t.a.v. wegverkeer en veiligheid

Wij, de equipe, de ondergetekenden, vrijwaren Cars & Caviar, organisatie van de l’Avventure Monza F1 2018 rally, voor:

 • alle tijdens het evenement opgetreden schade aan de equipe, de ondergetekenden, de auto en/of derden.
 • alle kosten en schade die voortkomen uit misbruik van de ter plaatse geldende regels t.a.v. wegverkeer en veiligheid

Wij verklaren dat de auto waarin wij deelnemen aan de l’Avventure Monza F1 - 30 aug t/m 04 sept 2018 technisch in orde is en voldoet aan de geldende keuringseisen voor automobielen.

Wij, de equipe, de ondergetekenden, bevestigen, door ondertekening, dat wij dit formulier volledig hebben gelezen, hebben begrepen en akkoord gaan met het gestelde en dat wij op de hoogte zijn van het reglement van de l’Avventure Monza F1 2018 rally en de algemene voorwaarden van de organisatie.

De Equipe,

1) datum:                   naam en handtekening driver                     2) datum:                 naam en handtekening navigator

download de voorwaarden en vrijwaring in pdf

 • Bijlage bij punt 3 van algemene voorwaarden/vrijwaring l’Avventure Monza F1 2018.
 • Cars & Caviar | "l’Avventure Monza F1 2018" | Rally 30 augustus t/m 04 september 2018
 • Inschrijving   1 equipe = 1 auto met 2 personen - inschrijfgeld: € 5.500,-

1               De inschrijving is inclusief:

 • l’Avventure Monza F1 rally toebehoren1)
 • alle gezamenlijke activiteiten2) in het kader van l’Avventure Monza F1
 • 5 overnachtingen op basis van één 2 persoonskamer
 • ontbijt, lunches en diners
 • excursies en/of bezoeken, inclusief toegangskaarten Formule 1 te Monza

2               Wij kunnen voor je regelen: (opties tegen kostprijs):

 • boeken van extra kamers ( 2 x eenpersoons- i.p.v. 1 tweepersoonskamer)
 • extra personen
 • transport van auto en inzittenden van huis naar het startpunt l’Avventure Monza F1
 • transport van auto en inzittenden van finish l’Avventure Monza F1 naar huis
 • repatriëring naar huis van auto en inzittenden bij ernstige panne

3               Alle kosten buiten het gestelde onder punt 1 zijn voor eigen rekening zoals:

 • kosten gemaakt vóór en ná beëindiging van het officiële l’Avventure Monza F1 dagprogramma
 • kosten die ontstaan door af te wijken van het dagprogramma3) van l’Avventure Monza F1
 • schade veroorzaakt aan derden, verkeersboetes e.d.

 

 

 1. bestickering, rallyschild, roadbook e.d.
 2. briefings, toegangsbewijzen, borrels en avondprogramma’s
 3. Natuurlijk kan naar eigen inzicht en believen afgeweken worden van het l’Avventure Monza F1 programma, echter de daaruit voortvloeiende kosten en effecten zijn voor eigen rekening!

download hier de bijlage in pdf